Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke käynnistyy

Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeen tarkoituksena on kehittää  Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden, lasten ja nuorten palveluja. Hanketta hallinnoi pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  Socca. Socom toimii Kymenlaakson alueella hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kymsoten lapsi- ja perhepalveluiden sekä päihdepalveluiden kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii STM. 

Kymenlaakson alueella hankkeen tavoitteena on mallintaa ja luoda lastensuojelun asiakkaille tarjottavia päihdepalveluita, kehittää monitoimijaista arviointia lastensuojeluprosessissa sekä juurruttaa suhdeperustaiseen ajatteluun perustuvaa systeemistä mallia läpileikkaavaksi työotteeksi Kymsoten lapsi- ja perhepalveluihin.  Alueelliset kehittämistarpeet ovat nousseet esiin sosiaalialan osaamiskeskusten toteuttamista, lastensuojelun toteuttajille ja yhteistyökumppaneille suunnatuista tilannekuvakyselyistä.

Socomissa Tulevaisuuden lastensuojelu -hankkeesta vastaavat Maija Leskinen (YTM) ja Andreas Baldschun (YTT). Maija on toiminut lastensuojelun päivystys- ja arviointitiimin sosiaalityöntekijänä Kouvolan kaupungilla vuodesta 2012 ja myöhemmin Kymsotessa saman yksikön johtavana sosiaalityöntekijänä. Lisäksi ymmärrystä lastensuojelutyöstä on kertynyt lastensuojelun edunvalvojan tehtävistä. Andreas on lastensuojelutyöntekijöiden työhyvinvoinnin asiatuntija ja hänellä on systeemiseen terapia- ja neuvonta sekä systeeminen lasten ja nuorten terapiakoulutus. Aiemmin hän on toiminut SOHYTY ja SoteDialogit työhyvinvointihankkeissa tutkijana ja kehittäjänä sekä sosiaalityöntekijänä intensiivisessä perhetyössä, maahanmuuttajapalvelussa, aikuissosiaalityössä sekä työvoimapalvelukeskuksessa.

Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 31.12.2022 välisellä ajalla.

Tiedotamme lisää hankkeesta sen edetessä.

Lastensuojelun erikoissuunnittelijat

Maija Leskinen p. 050 5558554 / maija.leskinen@socom.fi

Andreas Baldschun p. 050 5558553/ andreas.baldschun@socom.fi

VALO-hanke kiittää yhteistyöstä

VALO-Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen-hanke päättyy vuoden lopussa.

Hankkeessa tuotettu materiaali löytyy täältä ja se on hyödynnettävissä kehittämisessä ja koulutuksissa.

Hanketiimi lähettää kaikille yhteistyökumppaneille lämpimät kiitokset ja iloiset joulun toivotukset!”

Selvitys Elimäen ikääntyneiden toimijuutta tukevista palveluista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin geronomiopiskelijat Emmi Aaltio ja Sini Saari selvittivät Helmi-hankkeelle opinnäytetyössään, millaisia ikääntyneen toimijuutta ylläpitäviä palveluita Elimäelle on ja miten ikäihmiset itse nämä kokevat. Palveluselvityksen päätuloksena julkiset palvelut tuottavat pääsääntöisesti tukipalveluita ja kolmannen sektorin keskittyy sosiaaliseen tukeen. Ikääntyneiden kokemuksissa keskeiseksi nousivat palveluista tiedottaminen, saavutettavuus, helposti lähestyttävät palvelut sekä asiakaslähtöisyys.  

 

Opinnäytetyön aineiston perusteella Elimäellä palveluita on erityisesti tukipalveluita tarvitseville. Sen sijaan varhaisen tuen toimijuutta tukevia palveluita ei juurikaan ole tai ne ovat vaikeasti löydettävissä. Palvelut ovat keskittyneet toimintakykyyn, jolloin ikääntyneen toimijuus jää vähemmälle huomiolle. Selvitystyön perusteella Elimäellä kehittämistyö tulisi suunnata yhteisölliseen toimintaan ja palveluiden saatavuuden helpottamiseen. 

 

Tutustu opinnäytetyöhön tästä.

Eksoten puhelinystävät välittävät soittamalla

Eksote ja HELMI Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke kannustavat pieniin ja isompiin välittämisen tekoihin ikäihmisten parissa. Jokainen voi välittää omassa lähipiirissään esimerkiksi soittamalla tutulle vanhukselle kuulumispuhelun.  Välittää voi myös tulemalla mukaan Eksoten vapaaehtoiseksi puhelinystäväksi. 

Juttuseuraa kaipaavalle ikäihmisille puhelinystävä

Eksoten koulutetut vapaaehtoiset puhelinystävät voivat soittaa säännöllisesti myös juttukaveria kaipaaville ikäihmisille. Puhelinystävän kanssa voi jutella kaksin sovittuna aikana itselleen mieluisista asioista. 

Halutessaan ikäihminen voi myös rupatella toisten ikääntyneiden kanssa pienissä puhelinryhmissä, joita vapaaehtoinen puhelinystävä ohjaa. Puhelinryhmissä voidaan pitää esimerkiksi pieniä tietovisoja, muistella menneitä tai vain jutella kuulumisia. Osallistuminen on ikäihmiselle maksutonta ja mahdollista myös tavallisella lankapuhelimella. 

Vapaaehtoistoimintaa etänä

Koronaviruspandemia on lisännyt yksinäisyyttä entisestään, kun ikäihmisiä on suositeltu välttämään lähikontakteja sekä heille suunnattuja ryhmä- ja vapaaehtoistoimintoja on jouduttu rajoittamaan. Puhelinystävänä voi tehdä vapaaehtoistyötä vanhusten parissa turvallisesti etänä, vaikka omalta kotisohvalta käsin. Toiminta sopii hyvin myös pitkien välimatkojen päässä asuville. Puhelinystävät toimivat tavallisen ystävän tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoiset perehdytetään tehtävään ja tarjolla on myös tukea, vertaistapaamisia ja virkistystä. 

Juttukaveria kaipaavat ikäihmiset sekä puhelinystävänä toimimisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ottaa yhteyttä Eksoten vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riia Karelsiin, puh. 040 139 0366 tai riia.karels@eksote.fi.

Lisätietoja:

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeen projektipäällikkö, Heini Maijanen, puh. 050 595 4246 tai heini.maijanen@socom.fi.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka toteutti asiakastyytyväisyyskyselyn henkilökohtaisten avustajien työnantajille marraskuussa 2020. Kysely lähetettiin sähköpostitse sekä kirjeitse yhteensä 514 Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimivalle työnantajalle. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 67kpl.

Vastaajat olivat tyytyväisiä (37%) tai melko tyytyväisiä (46%) Henkan palveluihin kokonaisuudessaan. Kehittämisehdotukset liittyivät mm. laajempaan tiedottamiseen postitse, työnantajien säännölliseen kontaktointiin, koulutusten järjestämiseen sekä puhelinaikojan lisäämiseen. Kiitosta annettiin Henkasta saaduista hyvistä ohjeista ja neuvoista, ystävällisestä palvelusta sekä tiedotuksesta. Henkan tiedotuskanavista parhaiten tavoittaa sähköpostitse tai kirjeitse lähetettävät tiedotteet.

Vastaajien mielestä Henkka on onnistunut melko hyvin tai hyvin seuraavissa tehtävissä: työsuhdetta koskeva ohjaus ja neuvonta (70%), asiani hoitaminen (73%), työnantajan tehtäviin liittyvä neuvonta ja ohjaus (71%), työnantajan koulutustilaisuudet (38%) ja tiedotus avoimesta työpaikasta (52%).

Yli puolet (62%) vastaajista oli löytänyt avustajan vakituiseen työsuhteeseen Avustajainfo.fi-verkkopalvelun kautta. Sen sijaan äkillisiin sijaisuuksiin Avustajainfosta avustajan oli löytänyt vain 33%. Vastaajista 46% käyttää Avustajainfoa itsenäisesti. Avustajainfoa käytetään avustajan etsintään sekä avoimesta työpaikasta ilmoittamiseen. Vastaajista ne, jotka eivät käyttäneet Avustajainfoa, eivät syystä tai toisesta halunneet, osanneet tai pystyneet käyttämään sivustoa. Näissä tapauksissa Henkkalaiset voivat käyttää sivustoa asiakkaan puolesta. 

Vastaajien mukaan parasta työnantajana toimisessa on itsenäisyys, vapaus valita ja vaikuttaa sekä päättää omista asioistaan. Haastavimmaksi taas koettiin virallisten asioiden hoitaminen (mm. työsopimus, työaika- ja lakiasiat) sekä sopivan avustajan löytäminen.

Avustajien palkanmaksun ja -laskennan hoitavaan tilitoimisto Oimaan oltiin tyytyväisiä (41%) ja melko tyytyväisiä (46%).

Lisää kyselyn tuloksista voit lukea laajemman yhteenvedon valmistuttua Henkan nettisivujen Tietopankista: http://www.socom.fi/henkka/tietopankki/

 

TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN

Koronaepidemia laajenee koko Suomessa. Kymenlaaksossa on siirrytty leviämisvaiheeseen ja Etelä-Karjalassa kiihtymisvaiheeseen. Sekä KymSote että Eksote on päivittänyt ohjeet 1.12.2020.

Kymenlaakson ohjeet  

Etelä-Karjalan ohjeet 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toiminta-alue on koko Kaakkois-Suomi. Voidaksemme toimia turvallisesti tässä vakavassa tilanteessa toteutamme yleisiä ohjeita seuraavanlaisesti soveltaen sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa:

Yleisötilaisuuksia ei järjestetä lainkaan 1.-31.12.2020

Kokoukset ja palaverit pidetään etänä.

Lisätietoa THL

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa