På svenska

Kansa-koulu-hanke on valtakunnallinen hanke, joka toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Tarkoituksena on (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Hankkeen tavoitteena on, että

 1. sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on perehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin
 2. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on asiantuntijoita, joilla on valmius perehdyttää henkilöstöä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisesti yhdenmukaisiin käytänteisiin
 3. asiakasasiakirjojen tietosisällöt sekä niiden laatimisen ja käsittelyn käytännöt vastaavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa asetettuja vaatimuksia
 4. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius tuottaa asiakastietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jotka ovat sisällöltään asiakasasiakirjalaissa esitettyjen vaatimusten mukaisia
 5. sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut sekä niihin sisältyvät palveluprosessit on kuvattu kansallisesti yhteensopivalla tavalla
 6. sosiaalipalveluja tuottavissa organisaatioissa on valmius kehittää sosiaalihuollon tiedonhallintaa lainsäädännön ja sosiaalipalvelujen muutosten edellyttämällä tavalla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen kehittämiskokonaisuuteen ja yhteensä kuuteen työpakettiin, joita ovat:

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

 • TP 1 Palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto
 • TP 2 Palveluprosessien yhtenäistäminen
 • TP 3 Asiakasasiakirjojen sisällön yhtenäistäminen

Kirjaamisosaamisen kehittäminen

 • TP 4 Kirjaamisvalmennuksen sisällön tuottaminen
 • TP 5 Kirjaamisvalmentajien valmennus
 • TP 6 Kirjaamisvalmennusten alueellinen toteutus

Hankkeen tuotoksina:

 • sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus on käytössä julkisen sosiaalihuollon palvelun järjestäjänä toimivissa organisaatioissa
 • sosiaalihuollon organisaatioiden palveluprosessien kuvaukset on yhtenäistetty kansallisten prosessikuvausten mukaisesti
 • sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaiset asiakasasiakirjojen sisällöt on otettu käyttöön asiakastietojärjestelmissä toteutussuunnitelmassa tarkemmin määritellysti
 • sosiaalipalveluja tuottavissa julkisen hallinnon organisaatioissa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja kansalliseen asiakastietomallin käyttöönottoon perehdytettyjä ammattihenkilöitä, jotka vastaavat henkilöstön kirjaamisvalmennuksesta omissa organisaatioissaan
 • sosiaalihuollon henkilöstöllä on käytössään valmennus- ja perehdytysmateriaalia asiakasasiakirjalain vaatimuksista ja määrämuotoisesta kirjaamisesta
 • sosiaalihuollon henkilöstölle on järjestetty kirjaamisvalmennusta hankkeessa mukana olleissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ja henkilöstön kirjaamisosaaminen on vahvistunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt hankkeelle valtionavusta ajalle 1.8.2015 – 31.12.2017. Jatkorahoitus 30.6.2018 asti varmistuu vuoden 2017 aikana. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Maarit Hiltunen-Toura
Maarit Hiltunen-Tourahankejohtaja, TtM
+ 358 44 748 5305
Teppo Taskinen
Teppo Taskinensosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, FM, tradenomi
toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano
+ 358 40 717 0314
Hanna Lohijoki
Hanna Lohijokisosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, VTM
kirjaamisosaamisen kehittäminen
+ 358 50 467 0905
Mari Lehtonen
Mari LehtonenHankesihteeri, YTM
+358 40 352 0320
Kai Kortelainen
Kai KortelainenViestintäsuunnittelija, Insinööri (AMK)
+358 44 748 5304

Aluekoordinaattorit