Hankkeen taustaa

Kansa-koulu-II-hanke jatkaa Kansa-koulu-I-hankkeessa aloitettua sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa. Hanke keskittyy määrämuotoisen kirjaamiseen käyttöönoton tukemiseen sote-organisaatioissa ja tukee Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) tavoitetta mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi ja järjestämiseksi.

Sosiaalialan tiedonhallinnan kansallinen kehittämistyö tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Kanta-palvelut otetaan käyttöön myös sosiaalihuollossa alkaen vuonna 2018. Tällöin asiakastiedot ovat ammattihenkilöiden käytössä riippumatta siitä, missä ammattihenkilö työskentelee. Kansalaisten käyttämä Omakanta-palvelu laajenee sosiaalihuollon tiedoilla vuonna 2020. Tällöin sosiaalihuollon asiakastiedot ovat myös asiakkaan käytössä.

Kansa-koulu-I-hankkeessa järjestetyn kirjaamisvalmennuksen kohderyhmänä oli sosiaalialan henkilöstö julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joka käsittelee työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. Kansa-koulu-II-hanke jatkaa kirjaamisvalmentajien valmennusten toteuttamista koko Suomen alueella ja kohderyhmä laajenee. Hanke järjestää kirjaamisvalmennusta myös sote-esimiehille, koulutusorganisaatioiden edustajille, sote-organisaatioiden asiakirjahallinnosta vastaaville toimijoille sekä vahvemmin yksityisille palveluntuottajille.

Hankkeen tavoitteena on, että:

  1. Sote-organisaatioissa koko maassa on määrämuotoiseen kirjaamiseen ja asiakasasiakirjalain toimeenpanoon perehdytettyjä sosiaalialalla toimivia ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneita valmentamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalialan ammattilaisille määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.
  2. Sote-esimiesten, koulutusorganisaatioiden edustajien, yksityisten palveluntuottajien edustajien sekä kunnan asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien osaaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta ja määrä-muotoisesta kirjaamisesta on lisääntynyt siinä määrin, että heillä on edellytykset ymmärtää ja toimeenpanna lakimuutosten vaatimat ja Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvät tarvittavat muutokset omissa organisaatioissaan sekä sosiaalialan keski- ja korkea-asteen koulutuksen opetussuunnitelmissa
  3. Kirjaamisvalmentajien alueellisten verkostojen toiminta vakiintuu osaksi uusia sote-alueita ja toiminta on tavoitteellista siten, että on mahdollista kehittää määrämuotoista kirjaamista valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla ja vahvistaa kirjaamisvalmentajien kautta sosiaalihuollon tiedonhallinnan osaamista sote-organisaatioissa.
  4. Sote-palveluja järjestävissä ja tuottavissa organisaatioissa on kartoitettu asiakirjahallinnon nykytilaa ajantasaisella nykytilan kartoituksen työkalulla.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:

  • Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
  • Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin
  • Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
  • Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta ajalle 1.1.2018 – 31.12.2019. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Marjo Orava
Marjo OravaHankejohtaja, YTM
Kansa-koulu II -hanke
Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 050 341 1237
Mari Lehtonen
Mari LehtonenHankesihteeri, YTM
+358 40 352 0320
Kai Kortelainen
Kai KortelainenViestintäsuunnittelija, Insinööri (AMK)
+358 44 748 5304