Vuoden 2008 alussa voimaan tulleen lastensuojelulain myötä vahvistettiin lapsen oikeuksia osallisuuteen,kuulluksi tulemiseen ja mielipiteensä ilmaisuun. Lain 22 § mukaan lapselle tulee määrätä edunvalvoja, jos huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja samalla edunvalvojan määrääminen on tarpeellista asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi. Lapsi voi tarvita edunvalvojaa lastensuojeluprosessissa tiettyihin vaiheisiin ja rikosoikeudellisessa prosessissa oikeusavustajan ohella valvomaan lapsen etua ja käyttämään puhevaltaa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia siitä, että lapselle lastensuojeluasiassa haetaan edunvalvojaa silloin kun hakemisen edellytykset täyttyvät.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lastensuojelun edunvalvontaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Virolahden, Miehikkälän, Pyhtään ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Yhteystiedot

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori
Marjukka Heikkilä
050 4084712
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola

 

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaattori

  • antaa konsultaatioapua, ohjausta ja neuvontaa asiakasprosessin eri vaiheissa ja eri toimijoille
  • ylläpitää lastensuojelun edunvalvojien rekisteriä
  • toimii yhteyshenkilönä eri toimijoiden välillä lastensuojelun edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja välittää edunvalvojia
  • tukee lastensuojelun edunvalvojia
  • järjestää lastensuojelun edunvalvonnan koulutusta ja/tai työkokouksia yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa

Lastensuojelun edunvalvojaa tulee harkita kun

  • lapsen huoltajaa tai hänelle läheistä henkilöä epäillään lapseen kohdistuneesta rikoksesta (esim. pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö)
  • huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta tai valvoa tämän etua
  • huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa (esim. huoltajaa ei tavoiteta tai hän on passiivinen lapsensa suhteen)
  • lapsen yksityisyyden suojaan liittyy kiistatilanne
  • huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä tilanne on riitaisa (vanhemman ja sosiaalityöntekijän välinen ristiriita ei riitä kuitenkaan pelkästään perusteeksi)

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaation kautta välitetään lastensuojelun edunvalvonnan koulutuksen käyneitä edunvalvojia sekä lastensuojelu- että rikosprosesseihin.
Lastensuojelun edunvalvoja laskuttaa 90 euroa/60min, sekä matka-ajasta 50% (yli 30 min matkasta), matkakulut verohallinnon kilometrikorvauksen mukaisesti

Lomakkeet

Edunvalvojahakemus – esimerkkilomake

Edunvalvojahakemus – tyhjä lomake

Suostumus edunvalvojaksi alaikäiselle

Edunvalvojan sijaisen määrääminen alaikäiselle – esimerkkilomake

Raportti edunvalvojana toimimisesta

Lastensuojelun edunvalvojan kulu- ja palkkiolasku

Esitteet

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio

Prosessit

Tomintamalli lastensuojelun edunvalvontaprosessissa Kaakkois-Suomessa

Tuotteistus

Lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio