Hankkeen lähtökohdat

Sosiaalihuolto ja sosiaalityö ovat suurten muutosten edessä ja keskellä. Maakunta- ja sote-uudistus, perustoimeentulotuen Kela-siirto sekä vuosi sitten voimaan tullut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ovat keskeisiä muutostekijöitä. Hankkeessa keskitytään sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Rakenteellinen sosiaalityö ja sen mukainen sosiaalinen raportointi ovat tärkeitä keinoja vankentaa ymmärrystä ihmisten tarpeista, niihin vastaamisen haasteista ja tarvittavista muutoksista. Hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia sosiaalityön muotoja ja menetelmiä sosiaalialan työntekijöiden, muiden ammattilaisten ja toimijoiden (esimerkiksi järjestöjen ja vapaaehtoistyön) sekä tukea tarvitsevien asiakkaiden yhteistyönä. Hanketoiminnot on suunniteltu siten, että ne tukevat kuntatoimijoita vahvistamaan sosiaalihuoltolain toimeenpanoa sekä valmistautumista palvelurakenteissa ja toimintamalleissa tapahtuviin muutoksiin. Integroitujen, matalan kynnyksen tuen ja palvelun muotojen kehittäminen on osa tätä työtä.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ESR-ohjelmassa on Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunnan toimintalinja 5, johon hankkeemme kuuluu. Erityistavoitteena ohjelmassa on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen kohderyhmän ovat kaikkein heikommassa asemassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat sosiaalityön asiakkaat, jotka tarvitsevat merkittävää tukea ja ohjausta taloudellisissa asioissa.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoite on varmistaa vahva asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti, perustoimeentulotuen Kela-siirron tuomat muutokset huomioiden ja työtä innovatiivisesti kehittäen.

Hankkeen osatavoitteina on:

 1. Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja ja –käytäntöjä sosiaalityöhön osana sote-uudistusta sekä perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpanoa.
 2. Edistää sosiaalityön orientaatiomuutosta suorite- ja järjestelmäkeskeisyydestä kohti vahvaa asiakkaan osallisuutta ja yhteistä työskentelyä.
 3. Vahvistaa erilaisten toiminnallisten lähestymistapojen ja ryhmätoimintojen tavoitteellista hyödyntämistä sosiaalityössä.
 4. Luoda hyvät toimintamallit jatkuvan asiakaspalautteen arvioinnille.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat seuraavat:

 1. Kehitetään toimivat yhteistyörakenteet Kelan ja sosiaalihuollon välille

Kehittämiskokonaisuuden tuloksena

 • On luotu toimivat yhteistyökäytännöt Kelan ja kuntien/maakuntien välille, jotta sosiaalityön ja erityisen tuen tarpeessa olevat ihmiset saavutetaan ja että heille on tarjolla tarpeenmukaista, räätälöityä tukea.
 • On juurrutettu maakunnallisia verkostoja ja niiden toimintaa tukevia rakenteita, joita voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen yhteistyön syventämisessä.
 • On selkiytetty tarvittavien sosiaalipalvelujen sekä taloudellisen tuen tarkoitusta ja sisältöä, erityisesti ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea on kehitetty suunnitelmallisen sosiaalityön välineinä.
 • On tuotettu materiaaleja ja tehty mallinnuksia sekä levitetty niitä kaikkien kuntien käyttöön.
 • On otettu käyttöön sähköisiä välineitä, jotka sujuvoittavat yhteistyötä toimeentulotuen haku- ja käsittelyprosesseissa sekä monialaisessa palvelutarpeen arvioinnissa. Sähköisten välineiden kehittelyssä huomioidaan myös ne ryhmät, joille sähköisten välineiden käyttö on haastavaa.
 1. Vakiinnutetaan käyttöön sosiaalihuollon asiakkaiden ja työntekijöiden yhteiskehittämisen malleja

Kehittämiskokonaisuuden tuloksena

 • Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteiskehittämisen eri muodot on mallinnettu.
 • Sote-palveluissa on otettu käyttöön yhteiskehittäjyyden menetelmiä.
 • Yhteiskehittäjyyden mallien avulla koottua tietoa käytetään sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa ja käytäntöjen kehittämisessä.
 1. Kehitetään hyviä käytäntöjä monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin ja sosiaalityön roolin selkeyttämiseen integroiduissa palveluissa

Kehittämiskokonaisuuden tuloksena

 • Erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden monialaisen palvelutarpeen arvioinnin malli on kuvattu ja otettu käyttöön yhdenmukaisin toteuttamistavoin sosiaalipalveluissa.
 • Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin hyviä käytäntöjä on juurrutettu.
 • Palveluohjauksen ja sosiaalityön sisältöjä on mallinnettu integroiduissa sote-palveluissa.
 • Sosiaalityön rooli integroiduissa palveluissa ja monialaisissa prosesseissa on vahvistunut ja selkeytynyt.
 1. Monipuolistetaan aikuissosiaalityön palveluvalikkoa

Kehittämiskokonaisuuden tuloksena

 • On kehitetty ja juurrutettu uusia jalkautuvia sosiaalityön muotoja sekä muita vaikuttavia toimintamalleja ja välineitä. Välineiden kehittelyssä otetaan huomioon tasa-arvo ja sen tavoittelu.
 • On parannettu aikuissosiaalityön saatavuutta palvelun käyttäjille matalan kynnyksen sosiaalityötä kehittämällä.
 • Vertaisryhmätoiminta ja järjestöyhteistyö ovat vakiintuneet sosiaalityön osaksi.
 • On kokeiltu ja kuvattu taloudellisen sosiaalityön erilaisia malleja. Hankkeen päättyessä malleja sovelletaan monipuolisesti hankekunnissa.
 • On kokeiltu digitaalisten innovaatioiden käyttömahdollisuuksia. Osa kokeiluista on vakiinnutettu osaksi palveluverkkoa